Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 9 387 680 Kč (k 29.11.2023)

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Celková hodnota klientských portfolií k datu 30.9.2023 činila 612.040.981 Kč. Ve srovnání se stavem k 30.6.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 66.206.454 Kč (o 12,12 %).

Tato hodnota je tvořena základními produkty Investiční zemědělské pozemky IZP, Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků DIZP a Individuální portfolio IP. Největší podíl na celkové hodnotě tvoří produkt IP, a to 80,47 %. Nejvyšší % nárůst hodnoty ve sledovaném období byl vykázán u produktu DIZP a to o 13,36 %.

Hodnota portfolií zajištěná smlouvou o smlouvě budoucí kupní činí 266.414.113 Kč, což představuje 43,53 % z celkové hodnoty klientských portfolií. Převažující hodnota klientských portfolií je tvořena individuálními portfolii klientů, kteří spolupracují se společností APF dlouhodobě na základě osobních referencí.

Zajištěný výnos formou zálohových plateb na budoucí kupní cenu je vyplácen v souladu s uzavřenými smlouvami o smlouvě budoucí kupní (SoSB).

Výsledky hospodaření
naší společnosti za rok 2021

  • Správní odměny (provize APF) byly vykázány za rok 2021 v celkové výši 5 452 572 korun. Jedná se o standardní provize ze sjednaných klientských portfolií a dodatečné provize při dosažení výnosu nad rámec zajištěného výnosu v souladu s obchodními podmínkami produktů APF.
  • V roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182 842 049 korun s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha). Celkový počet zrealizovaných obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.
  • Společnost APF prodala za rok 2021 pozemky v celkové hodnotě 6 269 193 korun (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %. Hrubý zisk z těchto obchodů činil 1 418 431 korun.
  • Majitelka společnosti APF prodala za rok 2021 pozemky v celkové hodnotě 7 362 242 korun (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %. Hrubý zisk z těchto obchodů činil 1 751 290 korun. Finanční prostředky získané prodejem ve vlastnictví majitelky společnosti byly vloženy do společnosti APF formou navýšení základního kapitálu na celkovou výši 5 100 000 korun a formou dlouhodobého závazku ke společníkovi ve výši 5 829 006 korun (RE Services & Investments s.r.o.) a ve výši 1 327 939 korun (přímo majitelka společnosti jako fyzická osoba). Celková výše závazků majitelky společnosti činila 7 156 945 korun.
  • Úvěrový rámec poskytnutý bankovní institucí byl k 31.12.2021 snížen na celkovou výši 4 197 227 korun.
  • Od srpna 2021 probíhal úpis firemních dluhopisů APFD 7,5/25. Hodnota upsaných dluhopisů k 31.12.2021 činila 2.300.000 Kč. Finanční prostředky získané úpisem dluhopisů byly použity na nákup zemědělských pozemků do majetku společnosti APF.
  • Celková hodnota aktiv společnosti APF k 31.12.2021 činila 27 539 515 korun. Tato hodnota byla tvořena především dlouhodobým hmotným majetkem (63,31 %) – zemědělskými pozemky.

Hodnota vlastního kapitálu: 9 160 957 Kč

Roční úhrn čistého obratu: 7 335 003 Kč

Provozní výsledek hospodaření: 5 211 720 Kč

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv
Equity ratio 1:
33,26%

Poměr (vlastní kapitál + závazky ke společníkům) a celkových aktiv
Equity ratio 2:
59,25%

Míra zadluženosti
((cizí zdroje – závazky ke společníkům – časové rozlišení pasiv)/vlastní kapitál):
57,18%

Konečné výsledky hospodaření k 31.12.2022

 

Hodnota vlastního kapitálu: 133.188 tis. Kč

Roční úhrn čistého obratu: 723.896 tis.Kč

Provozní hospodářský výsledek (EBITDA): 152.983 tis. Kč

Celková hodnota aktiv netto: 446.667 tis. Kč

Struktura výnosů skupiny APF GROUP


1)
provize za zprostředkování prodeje zemědělských pozemků

2) správní odměny za správu klientských portfolií

3) poplatky za správu svěřených peněžních prostředků

4) odměny za uzavření opčních smluv

5) výnosy z prodeje zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

6) úrokové výnosy ze spořících účtů

7) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů

8) výnosy z pronájmu (pachtovné) zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

9) výnosy ze swapových operací v rámci skupiny APF GROUP

10) výnosy z přecenění majetku v rámci alternativních fondů