Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 16.351.756 Kč (29.4.2024)

APF GROUP CR SICAV a.s.

Fond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů zejména poskytováním zajištěných úvěrů a zápůjček, investicemi do kapitálových společností v sektoru zemědělství. Významný podíl na investicích Fondu budou představovat nepřímé investice do nákupu zemědělských pozemků v rámci ČR. Investice Fondu jsou zamýšleny jako dlouhodobé. Investice do Fondu jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 5 let.

Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

  • účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
  • účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba;
  • zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
  • dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti nebo jejichž převažující předmět činnosti je rostlinná a živočišná výroba;
  • majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

Posláním fondu je zajištění přístupnějšího financování zemědělských podnikatelů a vytvoření stabilního výnosu pro investory fondu.

Datum zápisu do OR 2023-12-07

Sídlo Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Zapisovaný základní kapitál 100 000 Kč

Spisová značka v Brně, oddíl B, vložka 8902

IČO 199 98 503

Základní parametry fondu

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Typ fondu fond kvalifikovaných investorů

Podkladová aktiva fondu akcie

Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie ISIN CZ0008051687
Výkonnostní investiční akcie ISIN CZ0008051695

Veřejná obchodovatelnost ne

Frekvence úpisu investičních akcii měsíční

Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč

Vstupní poplatek až 3 %

Investiční horizont dlouhodobý, 5 let

Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně

Výstupní poplatek 0 %

Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu

Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.

Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.

Depozitář fondu CYRRUS, a.s.

Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.