Člen skupiny APF GROUP:
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 23.472.144 Kč (28.6.2024)

Sklízejte výhody investice do zemědělství

  • Opíráme se o zkušené odborníky s hlubokou znalostí z oblastí investic i českého zemědělství.
  • Nabízíme dlouhodobou investici se stabilním výnosem, která obstojí v čase.
  • Vždy víte, na čem s námi jste. Před našimi investory nic netajíme, slíbené výnosy dokládáme daty.
  • Záleží nám na české půdě a jejím stavu. Chceme se zasadit o její lepší využívání a další obnovu.

Naše strategie

Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících
majetkových hodnot.

Účast na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti.

Účast na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba.

Zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba).

Dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti nebo jejichž převažující předmět činnosti je rostlinná a živočišná výroba.

Majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

Více o fondu 
APF GROUP CR SICAV a.s.

Fond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů, zejména poskytováním zajištěných úvěrů a zápůjček, investicemi do kapitálových společností v sektoru zemědělství. Významný podíl na investicích představují nepřímé investice do nákupu zemědělských pozemků v rámci ČR.

Investice fondu jsou zamýšleny jako dlouhodobé, jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 5 let.

Posláním fondu je zajištění přístupnějšího financování zemědělských podnikatelů a vytvoření stabilního výnosu pro investory.

Právní informace

Datum zápisu do OR 2023-12-07

Sídlo Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Zapisovaný základní kapitál 100 000 Kč

Spisová značka v Brně, oddíl B, vložka 8902

IČO 199 98 503

Základní parametry fondu

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Typ fondu fond kvalifikovaných investorů

Podkladová aktiva fondu akcie

Emitovaný cenný papír Prioritní investiční akcie ISIN CZ0008051687
Výkonnostní investiční akcie ISIN CZ0008051695

Veřejná obchodovatelnost ne

Frekvence úpisu investičních akcii měsíční

Minimální investice 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč

Vstupní poplatek až 3 %

Investiční horizont dlouhodobý, 5 let

Frekvence odkupů investičních akcii měsíčně

Výstupní poplatek 0 %

Zdanění výnosu fondu 5 % ze zisku fondu

Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu DELTA investiční společnost a.s.

Administrátor fondu DELTA investiční společnost a.s.

Depozitář fondu CYRRUS, a.s.

Auditor fondu AUDIT ONE s.r.o.

Investujte s námi

Provedeme vás všemi kroky ke zhodnocení vašich úspor.
Ozvěte se nám a zjistěte více.

Kontaktujte nás