Člen skupiny APF GROUP:
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 23.472.144 Kč (28.6.2024)

Základní informace na úvod:

Zemědělství je nedílnou součástí primárního sektoru národního hospodářství České republiky. Jeho důležitost není pouze ve výrobě potravin a ostatních zemědělských produktů, ale má také velký význam pro zachování kulturní krajiny a v rámci ekologického přístupu k životnímu prostředí.

V České republice se pěstují všechny plodiny charakteristické pro zeměpisnou a klimatickou polohu země. Jsou to všechny hlavní druhy obilovin (pšenice, ječmen, žito, oves a kukuřice), cukrová řepa na výrobu cukru, brambory, olejniny (řepka), len, chmel, ovoce, zelenina a vinná réva. V živočišné výrobě se v České republice chová hlavně skot (pro mléko a maso), prasata, drůbež.

Celková výměra zemědělského půdního fondu České republiky je 4 269 tis. ha (54,1 % celkové rozlohy státu). Její největší část připadá na půdu ornou, i když její rozloha klesá. Na druhé straně se zvětšuje plocha trvalých travních porostů.

80 % zemědělských pozemků je propachtováno. 75 % vlastníků půdy představují fyzické osoby.

Proč investovat
do zemědělské půdy?

Investovat s námi do zemědělské půdy se vyplatí.
Ubráníte se tak inflaci a zhodnotíte své úspory.

CHCI INVESTOVAT
TRANSPARENTNOST

Klient je vždy informován, jaké pozemky kupuje a za jakých podmínek.

JEDNODUCHOST

Veškerou smluvní dokumentaci připravíme a zajistíme úspěšnou realizaci obchodu.

ZAJIŠTĚNÍ

Klient je po celou dobu výlučným vlastníkem pozemků - reálná investice nebo je jeho investice zajištěná zajišťovacími instrumenty

NÍZKÁ MÍRA RIZIKA

Zemědělská půda má stabilní vývoj tržních cen a nepodléhá výkyvům tržních ceny jako jiná aktiva (např. akcie, dluhopisy, podílové listy, komodity, kryptoměny, nemovitosti určené k bydlení a komerční nemovitosti).

ZKUŠENOST

Jsme zkušenými obchodníky a investory se znalostí trhu se zemědělskou půdou.

RELATIVNÍ BEZPRACNOST

Klient má povinnost (pokud ze zákona vznikne) zaplatit jednou ročně daň z nemovitých věcí a po prodeji pozemků (uzavření pozice) uhradit daň z příjmu za zdaňovací období, ve kterém příjmu dosáhl.

Míra zajištění investic

Investiční produkty skupiny APF GROUP jsou založeny na vysoké míře zajištění ve vztahu k podstupovanému riziku klientem.

Hlavní typy využívaného zajištění:

Reálná investice - zemědělské pozemky jsou po celou dobu trvání investice ve vlastnictví klienta (zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí)

Zajištěná investice - solidární ručení skupiny APF GROUP (ručitelské prohlášení), vlastní směnka avalovaná ručitelem, zástavní právo k zemědělským pozemkům ve prospěch klienta zapsané v katastru nemovitostí (v závislosti na hodnotě pozemků)

Porovnání jednotlivých
reálných produktů APF GROUP

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (DIZP)

Individuální portfolio (IP)

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři (IPI)

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice (IZPKI)

VÝŠE INVESTICE

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

min. 500,000 CZK

Individuální portfolio

min 2 500 000 Kč

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

min. 500 000 Kč

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

min. 10 000 000 Kč

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

min. 500 000 Kč

DOBA INVESTICE

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

5 let

Individuální portfolio

1-5 let

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

10 let

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

individuální (min. 12 měsíců)

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

1-5 let

MINIMÁLNÍ ZAJIŠTĚNÝ VÝNOS (MZV)

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

základní referenční sazba + 6 % p.a.

Individuální portfolio

základní referenční sazba + 8 % p.a.

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

základní referenční sazba + 7 % p.a.

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

základní referenční sazba + 4 % p.a.

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

základní referenční sazba + 2 % p.a.

VLASTNICTVÍ POZEMKŮ

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

klient

Individuální portfolio

klient

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

klient

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

klient

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

klient

SPRÁVNÍ ODMĚNA

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

8,5 % z investice + 20 % z výnosu nad MZV

Individuální portfolio

7,5 % z investice +20 % z výnosu nad MZV

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

9,5 % z investice + 20 % z výnosu nad MZV

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

7,5 % z investice + 20 % z výnosu nad MZV

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

6 % z investice + 20 % z výnosu nad MZV

PRŮBĚŽNÉ VYPLÁCENÍ VÝNOSŮ

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

ano, čtvrtletně

Individuální portfolio

ano, individuálně

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

ano, čtvrtletně

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

ano, individuálně

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

ano, ročně

VÝHODY

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

nejžádanější produkt se čtvrtletní výplatou výnosu

Individuální portfolio

individuální podmínky

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

dlouhodobá stabilní investice

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

individuální podmínky

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

konzervativní investice


*základní referenční sazba = diskontní sazba vyhlašovaná ČNB

Průvodce realizací investice
do zemědělské půdy

1

Vyberete si typ produktu a určíte celkovou částku, kterou chcete investovat.

2

My vypracujeme návrh portfolia zemědělských pozemků podle zvoleného typu produktu.

3

Ve spolupráci s RK vyhotovíme smluvní dokumentaci pro nákup pozemků.

4

Správní odměnu za správu portfolia hradíte na základě uzavřené rezervační smlouvy na účet spolupracující RK a námi vystavené faktury.

5

Kupní cena za jednotlivé pozemky je vypořádána prostřednictvím úschovního účtu.

VÍCE INFORMACÍ
6

Po převodu vlastnického práva k pozemkům ve váš prospěch společně uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Budoucí kupní cena je navýšena o zajištěný výnos.

7

Zajistíme uzavření dodatku, popř. nové smlouvy, k existující pachtovní smlouvě k předmětným pozemkům.

8

Před ukončením doby trvání investice v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zajistíme zpeněžení pozemků prostřednictvím spolupracující RK.

9

Vypořádání prodeje pozemků probíhá stejným způsobem jako nákup. Kupní cena je uhrazena na váš účet v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

10

V případě, že se nám nepodaří zajistit prodej pozemků, pozemky odkoupíme na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Produkty APF GROUP

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem a průběžným čtvrtletním vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 6 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Dlouhodobá investice s dobou trvání 60 měsíců
 • Minimální hodnota investice činí 500 000 Kč
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 8,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný roční výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • první platba po uplynutí 3 měsíců od data nabytí pozemků vyplácená čtvrtletně po celou dobu trvání investice
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů), nejpozději však do 60 měsíců
 • Diverzifikované portfolio o minimálně 2 souborech pozemků (minimálně 2 různá katastrální území)
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2023 pro nové klienty společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Individuální portfolio

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice s průběžným vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 8 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Minimální částka investice činí 2 500 000 Kč
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata zajištěného výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
  • individuálně po dohodě s klientem
 • Diverzifikace portfolia pozemků podle zvolené strategie klientem
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2023 pro nové klienty společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem s průběžným čtvrtletním vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 7 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Dlouhodobá investice s dobou trvání minimálně 120 měsíců
 • Minimální hodnota investice činí 500 000 Kč
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 9,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný roční výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Po uplynutí doby trvání investice pozemky odkoupí na základě SoSB společnost Agrární půdní fond s.r.o.
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • první platba po uplynutí 3 měsíců od data nabytí pozemků vyplácená čtvrtletně po celou dobu trvání investice
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů), nejpozději však do 60 měsíců
 • Diverzifikované portfolio o minimálně 2 souborech pozemků (minimálně 2 různá katastrální území)
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2023 pro nové klienty společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice s průběžným vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 4 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Minimální částka investice činí 10 000 000 Kč
 • Doba trvání investice na dobu neurčitou se 6 měsíční výpovědní lhůtou, minimálně však 12 měsíců
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Individuální nastavení výplaty zajištěného výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní (měsíční, čtvrtletní, …)
 • Diverzifikace portfolia pozemků podle zvolené strategie klientem
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2023 pro nové klienty společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem.
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 2 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Minimální částka investice činí 500 000 Kč
 • Správní odměna činí 6 % z hodnoty investice
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
 • V případě odpovídajících tržních podmínek je možné pozemky zpeněžit s vyšším výnosem, než je zajištěný výnos.
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2023 pro nové klienty společnosti APF VENTURE CAPITAL s.r.o.

Participace na nákupu zemědělských pozemků

Realizace obchodu se řídí platnými smluvními dokumenty společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. pro daný produkt.

 • předmětem participace je nákup zemědělských pozemků do vlastnictví společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. nebo společností skupiny APF GROUP
 • vlastníkem zemědělských pozemků je po celou dobu trvání participace společnost APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. nebo společnost ve skupině APF GROUP
 • zajištěná participace s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu trvání participace
 • pevná úroková sazba od 6 % p.a. podle výše participace a doby trvání participace
 • jednoduché nebo složené úročení
 • vyplácení pevného úroku – měsíčně, čtvrtletně, při splatnosti v případě složeného úročení
 • doba trvání participace 12 – 60 měsíců
 • zajištění participace podle její výše zástavním právem k nakoupeným zemědělským pozemkům zapsaným v katastru nemovitostí ve prospěch participanta (zástavního věřitele)
 • zajištění participace smluvním solidárním ručením společností ve skupině APF GROUP ve prospěch participanta
 • zajištění participace vlastní směnkou na řad participanta
 • participace neslouží ke shromažďování peněz od veřejnosti za účelem jejich společného investování
 • finanční prostředky jsou určeny k nákupu konkrétního souboru zemědělských pozemků do vlastnictví společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. nebo společností skupiny APF GROUP, který je předmětem zástavního práva
 • předmět zástavního práva (zemědělské pozemky) není sdílen s jinými participanty (zástavními věřiteli)
 • finanční prostředky získané k participaci nejsou ze zákona pojištěny

Konvertibilní participace

Realizace obchodu se řídí platnými smluvními dokumenty společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. pro daný produkt.

 • předmětem konvertibilní participace je možnost nákupu obchodního podílu společnosti do majetku participanta za předem stanovených podmínek
 • zajištěná participace s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu trvání participace
 • pevná úroková sazba od 9 % p.a. podle doby trvání participace
 • jednoduché úročení
 • měsíční vyplácení pevného úroku
 • doba trvání participace 24 – 60 měsíců
 • konvertibilní participace formou zápočtu pohledávky participanta vůči závazku za upsaný kapitál (hodnota kmenových listů)
 • nominální hodnota kmenového listu, který participant v závislosti na výši participace nabývá, činí 5.000 Kč, což představuje obchodní podíl ve výši 0,05 % z celkového obchodního podílu společnosti
 • zajištění participace smluvním solidárním ručením společností ve skupině APF GROUP ve prospěch participanta
 • zajištění participace vlastní směnkou na řad participanta
 • participace neslouží ke shromažďování peněz od veřejnosti za účelem jejich společného investování
 • finanční prostředky jsou určeny k nákupu konkrétního souboru zemědělských pozemků do vlastnictví společností skupiny APF GROUP nebo realizace zemědělských projektů v rámci skupiny APF GROUP
 • finanční prostředky získané k participaci nejsou ze zákona pojištěny

Reálná investice na zemědělské pozemky ve vlastnictví klienta

 • Klient je vlastníkem zemědělských pozemků.
 • Minimální hodnota zemědělských pozemků ve vlastnictví klienta činí 300.000 Kč.
 • Klient zvažuje v budoucnu prodej pozemků a nepožaduje kupní cenu za současnou tržní hodnotu ihned po uzavření kupní smlouvy.
 • Klient využije pozemky ve svém vlastnictví k reálné investici v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (APF) podle zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP). Klient vkládá do investice vlastní pozemky, aniž by musel nakoupit nové pozemky z vlastních peněžních prostředků.
 • APF stanoví aktuální tržní hodnotu pozemků ve vlastnictví klienta a klient si zvolí příslušný produkt (DIZP, PDIZP, IP).
 • Minimální doba trvání investice je 60 měsíců, což je minimální doba, po které může dojít k prodeji pozemků ve vlastnictví klienta společnosti APF.
 • Maximální doba trvání investice je 120 měsíců. Po uplynutí této doby dojde k prodeji pozemků ve vlastnictví klienta společnosti APF na základě uzavření kupní smlouvy.
 • Po oboustranném odsouhlasení podmínek investice klient uzavře se společností APF smlouvu o smlouvě budoucí kupní (SoSB).
 • Odsouhlasená současná tržní cena bude v SoSB navýšena o zajištěný roční výnos v souladu se zvoleným produktem (DIZP, PDIZP, IP) jako budoucí kupní cena pozemků.
 • Společnost APF hradí měsíčně/čtvrtletně zálohovou platbu na budoucí kupní cenu v souladu se sjednaným splátkovým kalendářem na základě uzavřené SoSB podle zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP).
 • Po uplynutí sjednané doby trvání investice uzavře klient se společností APF kupní smlouvu k pozemkům, na základě které dojde převodu vlastnického práva ve prospěch APF. V případě, že klient neuzavře kupní smlouvu k pozemkům v souladu se SoSB, je klient povinen vrátit vyplacené zálohové platby na budoucí kupní cenu společnosti APF.
 • Smluvní vztah bude řešen VOP zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP) a samostatnou smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi APF a klientem.
 • Správní poplatek za uzavření investice je ve srovnání se standardním zvoleným produktem (DIZP, PDIZP, IP) snížen o 3 %. Úhrada poplatku se řídí VOP.
 • Po celou dobu trvání investice společnost APF zajišťuje správu pozemků (pachtovní smlouva, kontrola právních vad, pozemkové úpravy, apod.). Výnos z pronájmu pozemků (pachtu) náleží na základě pachtovní smlouvy klientovi.
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2023 pro nové klienty společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Právní audit produktů APF provedený společností SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Tímto zveřejňujeme závěr auditu pro hlavní produkty Investiční zemědělské pozemky (IZP), Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) a Individuální portfolio (IP). Tyto produkty využívá více jak 90 % našich klientů.

IZP, DIZP a IP

Popis:

Obecně postup investice popisuje na webových stránkách pomoc klientovi při výběru zemědělských pozemků ke koupi, spolupráci při nákupu zemědělských pozemků od třetí osoby. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi APF a klientem s procentuálním navýšením oproti kupní smlouvě, kterou klient zemědělské pozemky nabyl. Zemědělské pozemky jsou zároveň nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji třetí osobě. Pokud v čase uvedeném ve smlouvě o smlouvě budoucí nedojde k prodeji zemědělských pozemků třetí osobě, je uzavřena kupní smlouva na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Hodnocení:

§ 3 ZPKT (č.256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálových trzích) obsahuje taxativní výčet investičních nástrojů, ačkoliv společnost nazývá nákup nemovitostí investicí, nejedná se o investici do investičního nástroje a ZPKT se na tuto službu nepoužije. O shromažďování majetku od veřejnosti se v tomto případě nejedná, jelikož touto službou dochází pouze k připravení podkladů k nákupu a následnému nákupu nemovitosti od klienta. APF nemá možnost jakýmkoliv způsobem disponovat s majetkem investora. Nedochází k žádné společné správě majetku klientů AFP, jelikož každý klient vlastní nemovitý majetek, nákup a prodej AFP nezprostředkovává, nicméně dopomáhá s uzavřením kupních smluv prostřednictvím realitní kanceláře.

Závěr:

U této služby jsme neshledali nedostatky.

Kontaktujte nás ještě dnes!

Zaujaly vás investice do zemědělské půdy a chcete se dozvědět více
informací? Neváhejte nás kontaktovat a zjistěte více!

CHCI INVESTOVAT