Člen skupiny APF GROUP:
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 23.472.144 Kč (28.6.2024)

Myslíme na budoucnost a nezapomínáme na naše kořeny.

Investujte s námi do zemědělské půdy a ochraňte své úspory.

Chci investovat

Posláním skupiny APF GROUP je zpřístupnění zemědělských zajištěných investic střadatelům a konzervativním investorům jako alternativy běžných bankovních produktů.

Co umíme a proč nás klienti vyhledávají?

Na základě zkušeností, znalostí a odbornosti umíme vybrat vhodné zemědělské pozemky pro potenciální investici, stanovit současnou tržní cenu, budoucí výnos a tím i budoucí tržní cenu a samozřejmě nakonec pozemky za uvedených podmínek prodat.

Zaměřujeme se na zajištěné investice do zemědělských pozemků, které jsou po celou dobu pod Vaší kontrolou.

Průměrný realizovaný hrubý výnos převyšuje míru inflace, což umožňuje chránit Vaše investice před znehodnocením.

Počet zrealizovaných obchodů 2024 250

Počet zrealizovaných obchodů 2023 471

Počet zrealizovaných obchodů celkem 2089

Hodnota zobchodovaných zemědělských pozemků 2024 338.878.603 Kč

Celková hodnota zobchodovaných zemědělských pozemků 1.533.330.964 Kč

Celková hodnota klientských portfolií 881.322.717 Kč

Celková výměra pozemků ve vlastnictví APF GROUP 6.756.494 m² (675,7 ha)

Proč investovat do zemědělské půdy?

Investovat s námi do zemědělské půdy se vyplatí. Ubráníte se tak inflaci a zhodnotíte své úspory.

Chci investovat
TRANSPARENTNOST

Klient je vždy informován, jaké pozemky kupuje a za jakých podmínek.

JEDNODUCHOST

Veškerou smluvní dokumentaci připravíme a zajistíme úspěšnou realizaci obchodu.

ZAJIŠTĚNÍ

Klient je po celou dobu výlučným vlastníkem pozemků - reálná investice nebo je jeho investice zajištěná zajišťovacími instrumenty

NÍZKÁ MÍRA RIZIKA

Zemědělská půda má stabilní vývoj tržních cen a nepodléhá výkyvům tržních ceny jako jiná aktiva (např. akcie, dluhopisy, podílové listy, komodity, kryptoměny, nemovitosti určené k bydlení a komerční nemovitosti).

ZKUŠENOST

Jsme zkušenými obchodníky a investory se znalostí trhu se zemědělskou půdou.

RELATIVNÍ BEZPRACNOST

Klient má povinnost (pokud ze zákona vznikne) zaplatit jednou ročně daň z nemovitých věcí a po prodeji pozemků (uzavření pozice) uhradit daň z příjmu za zdaňovací období, ve kterém příjmu dosáhl.

Průvodce realizací investice do zemědělské půdy

1

Vyberete si typ produktu a určíte celkovou částku, kterou chcete investovat.

2

My vypracujeme návrh portfolia zemědělských pozemků podle zvoleného typu produktu.

3

Ve spolupráci s RK vyhotovíme smluvní dokumentaci pro nákup pozemků.

4

Správní odměnu za správu portfolia hradíte na základě uzavřené rezervační smlouvy na účet spolupracující RK a námi vystavené faktury.

5

Kupní cena za jednotlivé pozemky je vypořádána prostřednictvím úschovního účtu.

VÍCE INFORMACÍ
6

Po převodu vlastnického práva k pozemkům ve váš prospěch společně uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Budoucí kupní cena je navýšena o zajištěný výnos.

7

Zajistíme uzavření dodatku, popř. nové smlouvy, k existující pachtovní smlouvě k předmětným pozemkům.

8

Před ukončením doby trvání investice v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zajistíme zpeněžení pozemků prostřednictvím spolupracující RK.

9

Vypořádání prodeje pozemků probíhá stejným způsobem jako nákup. Kupní cena je uhrazena na váš účet v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

10

V případě, že se nám nepodaří zajistit prodej pozemků, pozemky odkoupíme na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Pozemky

Příklady investičních pozemků.
Portfolio vám navrhneme podle dohodnutých kritérií.

Nejčastěji kladené otázky

Souhrn odpovědí na vaše nejčastěji kladené dotazy.

Jak se hodnotí bonita zemědělské půdy a kde v ČR/na Moravě je zemědělská půda nejkvalitnější?

Obecná definice zemědělských pozemků vychází ze zákona č.334/1992 Sb. na ochranu zemědělského půdního fondu. Tímto zákonem se také stanoví hlavní využití konkrétních druhů zemědělských pozemků (např. orná půda, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ostatní plocha apod.).

Bonita zemědělské půdy (BPEJ) a její charakteristika je stanovena vyhláškou č. 227/2018 Sb., kterou vydává Ministerstvo zemědělství. Současně uvádí, které druhy zemědělských pozemků mají přiřazenou konkrétní BPEJ. Další důležitou právní normou je vyhláška č.48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, kterou vydává Ministerstvo životního prostřední a která určuje ochranu zemědělských pozemků s konkrétní BPEJ.

Údaj o BPEJ pozemku naleznete na listu vlastnictví v oddíle F a můžete si ho ověřit v aplikaci Nahlížení do KN prostřednictvím portálu Statní správy zeměměřictví a katastru (www.cuzk.cz).

Bonita půdy komplexně vyjadřuje její vlastnosti z hlediska půdních typů (např. hnědozem, černozem, nivní půdy), umístění v klimatických pásmech, sklonitosti a orientace pozemků vůči světovým stranám.

Hodnota BPEJ je daná vyhláškou a pohybuje se v rozmezí 0 – 20 Kč/m2. Zjednodušeně můžeme říci, že čím je vyšší hodnota, tím je kvalitnější půda. Pokud budeme vycházet z tohoto principu, nejkvalitnější půdy se nachází v oblastech jižní Moravy (okres Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav, Znojmo), střední Moravy (okresy Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Olomouc, Šumperk, Přerov), dále sem patří vybrané lokality severní Moravy (okres Opava), Polabská nížina (okresy podél řeky Labe) a některé okresy Ústeckého kraje (Louny, Litoměřice). Nejúrodnější půdy v ČR se nachází v etnografické oblasti střední Moravy zvané Haná, která zahrnuje okresy Vyškov, Prostějov, Olomouc, Šumperk, Přerov a Kroměříž.

Jaká je průměrná cena za m2 nejkvalitnější zemědělské půdy a jak její cena roste v čase, jaké je v současnosti průměrné roční zhodnocení?

V rámci obchodování se zemědělskou půdou došlo za posledních 10 let k zásadnímu posunu v určování tržní ceny. Dříve se tržní cena převážně odvozovala z vyhláškové ceny podle BPEJ a tvořila hlavní parametr při stanovení ceny za m2. V posledních letech se nůžky mezi vyhláškovou a tržní cenou výrazně otevírají a v současné době hlavním parametrem pro určení tržní ceny je lokalita s přihlédnutím k vedlejším parametrům (podmínky pachtu, bonita, velikost a umístění pozemků v katastrálním území, přístup k pozemkům, vzdálenost k zastavěnému území obce, možnosti využití apod.). Příkladem může být prodej pozemku (bez možnosti změny užívání nebo převedení na stavební pozemek) s vyhláškovou cenou 5 Kč/m2 za tržní cenu 50 Kč/m2, kde hlavním parametrem byla lokalita.

Aktuálně průměrná tržní cena zemědělské půdy v ČR činí 25,35 Kč/m2 (zdroj farmy.cz). Tržní ceny v jednotlivých lokalitách se však výrazně liší. U hlavních zemědělských výrobních oblastí se tržní ceny pohybují v rozpětí 30 – 50 Kč/m2.

Průměrná tržní cena zemědělských pozemků za posledních 15 let se zvýšila z 6,83 Kč/m2 v roce 2005 na 25,35 Kč/m2 v roce 2020 (zdroj farmy.cz).

V rámci podmínek společnosti Agrární půdní fond s.r.o. nabízíme našim klientům zhodnocení ve dvou variantách, a to ve výši 8,5 % a 10 % p.a.

Proč jste založili Agrární půdní fond, jak do něho mohu vstoupit a jaké průměrné roční zhodnocení nabízí?

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. vznikla jako vyústění zkušeností s investováním do zemědělské půdy fyzické osoby paní Sosíkové a dlouhodobé spolupráce s realitní společností. Cílem společnosti je nabídnout možnost malým nezemědělským investorům zhodnocení finančních prostředků formou reálné investice – investičních zemědělských pozemků. Minimální částka investice začíná na 300.000 Kč. Tento produkt na českém trhu prozatím nikdo nenabízí. Drtivá většina subjektů obchoduje nebo zprostředkovává prodej zemědělské půdy.

Společnost nabízí přímou investici do nákupu zemědělských pozemků vytvořením portfolia parametrizovaných pozemků se zajištěným výnosem. Zajištěný výnos činí 8,5 % při době trvání investice do 12 měsíců nebo 10 % při době trvání investice 12 – 60 měsíců. Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků.

Tento produkt je alternativou konzervativních bankovních finančních produktů, podílových fondů, stavebního spoření a firemních dluhopisů.

Současně připravujeme možnost investování formou firemního dluhopisu pro ty klienty, kteří nechtějí vlastnit zemědělské pozemky.

Jaký investiční horizont je vhodný pro investici do zemědělské půdy?

Doporučujeme střednědobý investiční horizont s dobou trvání investice 36 měsíců. Vždy však záleží na klientem preferované době trvání investice.

Jaká jsou rizika spojená s investicemi do zemědělské půdy?

Základním rizikem je správné určení tržní ceny ve vztahu k parametrům konkrétního souboru pozemků. Téměř každý pozemek je prodejný, pokud má správně nastavenou cenu. Je jen otázka času, kdy se objeví ten správný zájemce, který je ochoten a schopen pozemek koupit.

Správné posouzení parametrů pozemků, zkušenost s obchodováním zemědělských pozemků, znalost tržních cen v jednotlivých lokalitách, znalost problematiky pachtovních smluv a nakonec i znalosti z oboru zemědělství jsou těmi činiteli, které odlišují úspěšné obchodníky a investory od těch méně úspěšných.

Co může mou investici do zemědělské půdy zásadně zhodnotit, ale také znehodnotit? Na co si dát pozor?

Otázka zásadního zhodnocení u zemědělských pozemků je spíše výjimečná záležitost. Příkladem může být změna územního plánu a převod pozemků ze zemědělského využití na stavební. Pak dochází k výraznému nárůstu ceny pozemků vzhledem ke změně využití. Běžnějšími vlivy na výši zhodnocení investice jsou z makroekonomického hlediska vývoj tržních cen zemědělských pozemků, vývoj poptávky v tomto segmentu realitního trhu, vývoj inflace a úrokových sazeb a případná legislativní omezení.

V praktickém pohledu se spíše zaměříme na rizika držení pozemků. Ve většině případů je k pozemkům sjednána pachtovní smlouva, na základě které pachtýř (zemědělec) užívá naše pozemky a je povinen nám mimo jiné hradit pachtovné (nájemné). Měli bychom dbát o to, aby sjednané pachtovní podmínky odrážely reálné podmínky na trhu v daném čase, a to především výši pachtovného a dobu pachtu. Uzavřením nevýhodné pachtovní smlouvy můžeme výrazně znehodnotit investici a při následném prodeji budeme mít problém najít zájemce za požadovanou cenu. Dále je nutné alespoň jednou ročně zkontrolovat, že pachtýř dodržuje podmínky pachtu a nevyužívá pozemky jinak, než bylo sjednáno. Jednou ročně je na místě zkontrolovat platný územní plán a regulační plán pro dané katastrální území kvůli režimu využití pozemků a vzniku možných předkupních práv, která vznikají ze zákona nabytím účinnosti územního nebo regulačního plánu dle § 101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Další záležitost, které bychom měli věnovat pozornost, jsou případné probíhající pozemkové úpravy.

Produkty

Portfolio vám navrhneme podle individuálních kritérií.

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

zajištěný roční výnos: základní referenční sazba + 6 % p.a.

doba investice: 60 měsíců

minimální investice: 500 000 Kč

správní odměna: 8,5 %

Individuální portfolio

zajištěný roční výnos: základní referenční sazba + 8 % p.a.

doba investice: 12-60 měsíců

minimální investice: 2 500 000 Kč

správní odměna: 7,5 %

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

zajištěný roční výnos: základní referenční sazba + 7 % p.a.

doba investice: 120 měsíců

minimální investice: 500 000 Kč

správní odměna: 9,5 %

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

zajištěný roční výnos: základní referenční sazba + 4 % p.a.

doba investice: individuální (min. 12 měsíců)

minimální investice: 10 000 000 Kč

správní odměna: 7,5 %

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

zajištěný roční výnos: základní referenční sazba + 2 % p.a.

doba investice: 12-60 měsíců

minimální investice: 500 000 Kč

správní odměna: 6 %

Participace na nákupu zemědělských pozemků

zajištěný roční výnos: pevná úroková sazba od 6 % p.a.

doba investice: 12-60 měsíců

minimální investice: individuálně

Kontaktujte nás ještě dnes!

Zaujaly vás investice do zemědělské půdy a chcete se dozvědět více
informací? Neváhejte nás kontaktovat a zjistěte více!

Chci investovat